WSS

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall (HNX)

Giao dịch nội bộ: WSS - Chủ tịch HĐQT đã mua 1 triệu CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.300.000 CP (tỷ lệ 10,54%).

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đình Tú

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT

- Mã chứng khoán: WSS

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.300.000 CP (tỷ lệ 8,55%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.000.000 CP

- Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.000.000 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.300.000 CP (tỷ lệ 10,54%)

- Ngày bắt đầu giao dịch: 27/02/2013

- Ngày kết thúc giao dịch: 27/02/2013.
 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 123,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 78,57 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 58,93 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX35.389,5 +35.386,0 (1.011.027,7%) 0,416,8
HSX212.336,7 +212.329,3 (2.869.315,1%) -2,1-1,3
HNX2,9 0,0 (0,0%) -1,1-3,3
HSX26.542,2 +26.530,1 (219.257,0%) -0,4-11,6
HNX14,6 -0,2 (-1,4%) 0,619,1
HSX238.878,8 +238.866,6 (1.957.923,3%) 1,17,2
HNX0,0 -2,4 (-100,0%) 0,0741,3
HSX769.721,0 +769.657,1 (1.204.471,2%) 2,68,1
HNX0,0 -13,1 (-100,0%) 0,168,5
HNX3,3 +0,3 (10,0%) -1,4-1,7
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược