WSS

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall (HNX)

Quyền lợi cổ đông: WSS - 13/3 GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2013

Thời gian dự kiến họp: Dự kiến 8h ngày 20/04/2013.

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu WSS của CTCP Chứng khoán Phố Wall như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2013

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/03/2013

3. Lý do và mục đích:

     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết

          - Thời gian dự kiến họp: Dự kiến 8h ngày 20/04/2013

          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến Tầng 9 tòa nhà ICON4, số 243 Đê La Thành, quận Đống Đa, Hà Nội

          - Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013;

+ Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012;

+ Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

+ Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2013;

+ Nội dung khác (nếu có).
 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 123,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 78,57 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 58,93 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX716.636,2 +716.632,8 (20.832.347,4%) 0,416,8
HSX212.336,7 +212.328,0 (2.426.605,4%) -2,1-1,3
HNX3,0 -0,1 (-3,2%) -1,1-3,3
HSX8.847,5 +8.838,4 (97.124,7%) -0,4-11,6
HNX12,7 0,0 (0,0%) 0,619,1
HSX132.710,5 +132.701,7 (1.509.689,3%) 1,17,2
HNX2,6 0,0 (0,0%) 0,0741,3
HSX831.652,3 +831.607,4 (1.852.132,3%) 2,68,1
HNX10,7 +0,3 (2,9%) 0,168,5
HNX4,0 +0,3 (8,1%) -1,4-1,7
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược