WSS

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall (HNX)

Quyền lợi cổ đông: WSS - 13/3 GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2013

Thời gian dự kiến họp: Dự kiến 8h ngày 20/04/2013.

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu WSS của CTCP Chứng khoán Phố Wall như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2013

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/03/2013

3. Lý do và mục đích:

     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết

          - Thời gian dự kiến họp: Dự kiến 8h ngày 20/04/2013

          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến Tầng 9 tòa nhà ICON4, số 243 Đê La Thành, quận Đống Đa, Hà Nội

          - Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013;

+ Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012;

+ Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

+ Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2013;

+ Nội dung khác (nếu có).
 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 123,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 78,57 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 58,93 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX35.389,5 +35.385,9 (985.679,1%) 0,416,8
HSX442.368,1 +442.360,7 (5.977.846,9%) -2,1-1,3
HNX3,0 0,0 (0,0%) -1,1-3,3
HSX8.847,5 +8.835,1 (71.250,7%) -0,4-11,6
HNX14,1 -0,2 (-1,4%) 0,619,1
HSX690.094,2 +690.081,8 (5.542.825,4%) 1,17,2
HNX0,0 -2,6 (-100,0%) 0,0741,3
HSX442.368,6 +442.306,6 (713.397,8%) 2,68,1
HNX12,9 -1,4 (-9,8%) 0,168,5
HNX0,0 -2,9 (-100,0%) -1,4-1,7
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược