WSS

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall (HNX)

Giao dịch nội bộ: WSS - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 1 triệu CP

Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 27/02/2013.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đình Tú

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT

- Mã chứng khoán: WSS

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.300.000 CP (tỷ lệ 8,55%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.000.000 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Tham gia giao dịch cổ phiếu

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 27/02/2013

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 26/03/2013.
 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 123,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 78,57 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 58,93 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX424.673,3 +424.670,0 (12.947.257,0%) 0,416,8
HSX70.779,0 +70.771,2 (913.176,8%) -2,1-1,3
HNX0,0 -3,0 (-100,0%) -1,1-3,3
HSX44.236,9 +44.226,5 (423.219,7%) -0,4-11,6
HNX12,6 -0,2 (-1,6%) 0,619,1
HSX203.489,4 +203.479,2 (1.994.893,9%) 1,17,2
HNX0,0 -2,6 (-100,0%) 0,0741,3
HSX442.368,5 +442.317,5 (867.289,3%) 2,68,1
HNX12,7 +0,4 (3,3%) 0,168,5
HNX0,0 -3,1 (-100,0%) -1,4-1,7
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược