WSS

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall (HNX)

Giao dịch nội bộ: WSS - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 1 triệu CP

Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 22/01/2013.

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đình Tú

Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT

Mã chứng khoán: WSS

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.300.000 CP (tỷ lệ 8,55%)

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.000.000 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Tham gia giao dịch cổ phiếu

Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 22/01/2013

Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 20/02/2013.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 123,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 78,57 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 58,93 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX716.636,2 +716.632,8 (21.139.610,6%) 0,416,8
HSX212.336,7 +212.327,4 (2.283.090,6%) -2,1-1,3
HNX3,0 0,0 (0,0%) -1,1-3,3
HSX35.389,6 +35.378,7 (324.574,8%) -0,4-11,6
HNX13,3 -0,1 (-0,7%) 0,619,1
HSX265.420,9 +265.410,4 (2.515.737,9%) 1,17,2
HNX2,6 0,0 (0,0%) 0,0741,3
HSX424.673,9 +424.617,8 (756.894,4%) 2,68,1
HNX12,3 0,0 (0,0%) 0,168,5
HNX0,0 -3,3 (-100,0%) -1,4-1,7
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược