WSS

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall (HNX)

Giao dịch nội bộ: WSS - Trưởng BKS đăng ký mua 200.000 CP

Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 26/11/2012

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Đình Tùng

Chức vụ hiện nay tại TCNY: Trưởng Ban kiểm soát

Mã chứng khoán: WSS

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200.000 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: tham gia giao dịch cổ phiếu

Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 26/11/2012

Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 21/12/2012.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 123,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 78,57 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 58,93 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX35.389,5 +35.385,9 (985.679,1%) 0,416,8
HSX442.368,1 +442.360,7 (5.977.846,9%) -2,1-1,3
HNX3,0 0,0 (0,0%) -1,1-3,3
HSX8.847,5 +8.835,1 (71.250,7%) -0,4-11,6
HNX14,1 -0,2 (-1,4%) 0,619,1
HSX690.094,2 +690.081,8 (5.542.825,4%) 1,17,2
HNX0,0 -2,6 (-100,0%) 0,0741,3
HSX442.368,6 +442.306,6 (713.397,8%) 2,68,1
HNX12,9 -1,4 (-9,8%) 0,168,5
HNX0,0 -2,9 (-100,0%) -1,4-1,7
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược