WSS

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall (HNX)

Công bố thông tin: WSS giải trình ý kiến kiểm

WSS vừa có công văn giải trình ý kiến kiểm toán tại BCTC bán niên soát xét năm 2012.

Công ty chứng khoán Phố Wall xin giải trình ý kiến ngoại trừ của Kiểm toán viên, cụ thể như sau:

Trên Báo cáo có đưa ý kiến ngoại trừ: “Đơn vị đang thực hiện trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo tỷ lệ tạm trích 3% trên tổng giá trị hợp đồng hợp tác đầu tư tại thời điểm 30/06/2012”.

Trong các năm từ 2011, 2012, Công ty Cổ phần Chứng khoán phố Wall (bên A) ký Hợp đồng Hợp tác đầu tư chứng khoán với cá nhân có tài khoản giao dịch chứng khoán tại Công ty Cổ phần Chứng khoán phố Wall (bên B). 
Căn cứ vào kết quả đầu tư đến 30/06/2012 theo danh mục đầu tư của các nhà đầu tư và để dự phòng cho các tổn thất có thể xảy ra khi kết thúc thời gian hợp tác đầu tư, Công ty thực hiện trích lập dự phòng  3% trên tổng giá trị hợp đồng hợp tác đầu tư tại thời điểm 30/06/2012, số tiền là 2.335.034.900 đồng hạch toán vào kết quả kinh doanh kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2012. Khoản dự phòng đang tạm trình bày trên chỉ tiêu 139 – Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi trên Bảng Cân đối kế toán.
Khoản trích lập dự phòng này đang được ngoại trừ, do chưa đầy đủ cơ sở chứng minh cho số dư trích lập dự phòng nêu trên, cụ thể:

+ Tại thời điểm 30/06/2012, tổng số công nợ phải thu các nhà đầu tư là 77.834.496.667 đ. Trong đó, tổng số công nợ phải thu các nhà đầu tư bằng tiền (vốn chưa đầu tư) là 11.312.810.667 đ, tổng số công nợ phải thu tương ứng với số chứng khoán đã đầu tư  là 66.521.686.000 đ (tính theo giá trị tại thời điểm mua). Tính tại thời điểm 30/06/2012, các mã chứng khoán dự phòng lỗ (2.292.032.000) đ.

+ Ngoài ra, một số giao dịch mua bán về chứng khoán đầu tư đã thực hiện, tuy nhiên tại thời điểm hiện tại, Công ty Cổ phần Chứng khoán phố Wall và  các nhà đầu tư chưa tiến hành phân chia lãi lỗ của hoạt động hợp tác nêu trên để làm cơ sở hạch toán trong Báo cáo tài chính tại thời điểm 30/06/2012, mà theo đơn vị, hai bên sẽ tiến hành phân chia vào thời điểm cuối năm, khi lập Báo cao tài chính tại thời điểm 31/12/2012.
   
Để đảm bảo nguyên tắc thận trọng, toàn bộ số dư các hợp đồng hợp tác đầu tư đến thời điểm 30/06/2012 đang được trình bày trên chỉ tiêu 121 – Đầu tư ngắn hạn trên Cân đối kế toán đã được loại trừ khi tính vốn khả dụng (Trên chỉ tiêu III.5 - Các khoản phải thu khác thuộc Phần 1B – Tài sản ngắn hạn)
 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 123,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 78,57 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 58,93 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX716.636,2 +716.632,8 (20.832.347,4%) 0,416,8
HSX212.336,7 +212.328,0 (2.426.605,4%) -2,1-1,3
HNX3,0 -0,1 (-3,2%) -1,1-3,3
HSX8.847,5 +8.838,4 (97.124,7%) -0,4-11,6
HNX12,7 0,0 (0,0%) 0,619,1
HSX132.710,5 +132.701,7 (1.509.689,3%) 1,17,2
HNX2,6 0,0 (0,0%) 0,0741,3
HSX831.652,3 +831.607,4 (1.852.132,3%) 2,68,1
HNX10,7 +0,3 (2,9%) 0,168,5
HNX4,0 +0,3 (8,1%) -1,4-1,7
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược