VPK

Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật (HSX)

Công bố thông tin: VPK dự kiến trả 20% cổ tức năm 2013

Nội dung sẽ được Hội đồng quản trị trình đại hội cổ đông thường niên năm 2013.

CTCP Bao bì dầu thực vật (VPK) công bố kế hoạch kinh doanh năm 2013 được Hội đồng quản trị thông qua.

Theo đó, công ty đặt mục tiêu 360 tỷ đồng doanh thu và 22 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Mức cổ tức chi trả dự kiến 20%.

VPK cho biết, kế hoạch trên sẽ được Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 dự kiến tổ chức vào tháng 3/2013.


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 230,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 16,67 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 12,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX9,1 -0,9 (-9,0%) 1,74,2
HNX14,5 +0,8 (5,8%) 2,04,2
UPCOM0,0 -5,6 (-100,0%) 3,73,2
HNX0,0 -14,5 (-100,0%) 1,43,6
UPCOM0,0 -70,1 (-100,0%) 6,12,5
HNX0,0 -46,3 (-100,0%) 2,26,4
UPCOM0,0 -18,9 (-100,0%) 2,04,8
UPCOM0,6 -0,1 (-14,3%) 0,514,5
UPCOM0,0 -11,7 (-100,0%) 3,54,3
HNX0,0 -30,5 (-100,0%) 4,03,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược