VPK

Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật (HSX)

Giao dịch cổ đông lớn: VPK – ông Phan Trung Lâm đã trở thành cổ đông lớn

Sau khi mua vào 8.520 CP, ông Phan Trung Lâm đã trở thành cổ đông lớn của VPK kể từ ngày 30/11/2012.

 Tên người thực hiện giao dịch: Phan Trung Lâm

Mã chứng khoán: VPK

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 393.870 CP, tỷ lệ 4,92%

Số lượng CP đã mua: 8.520 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 402.390 CP, tỷ lệ 5,03%

Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn: 30/11/2012


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 230,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 16,67 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 12,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX9,1 -0,9 (-9,0%) 1,74,2
HNX14,5 +0,8 (5,8%) 2,04,2
UPCOM0,0 -5,6 (-100,0%) 3,73,2
HNX0,0 -14,5 (-100,0%) 1,43,6
UPCOM0,0 -70,1 (-100,0%) 6,12,5
HNX0,0 -46,3 (-100,0%) 2,26,4
UPCOM0,0 -18,9 (-100,0%) 2,04,8
UPCOM0,6 -0,1 (-14,3%) 0,514,5
UPCOM0,0 -11,7 (-100,0%) 3,54,3
HNX0,0 -30,5 (-100,0%) 4,03,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược