VOS

Công ty Cổ phần Vận tải Biển Việt Nam (HSX)

Giao dịch liên quan: VOS - Quản lý quỹ Bảo Việt bán bất thành

Do chưa hoàn tất các thủ tục giao dịch nên Công ty TNHH quản lý quý Bảo Việt đã không bán được 2,7 triệu CP như đã đăng ký.

 

 

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty quản lý quỹ Bảo Việt
 
Mã chứng khoán: VOS
 
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 2.700.000 CP, tỷ lệ 1,9%
 
Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Trần Trọng Phúc
 
Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT
 
Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Tổng Giám đốc
 
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2.700.000 CP
 
Số lượng CP đã bán: 0 CP
 
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.700.000 CP
 
Mục đích thực hiện giao dịch: Chuyển tên sở hữu chứng khoán
 
Phương thức thực hiện giao dịch: qua hệ thống của TTLK chứng khoán
 
Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 7/1/2013 đến ngày 5/2/2013.
 
Lý do không giao dịch  hết số lượng đã đăng ký: Do chưa hoàn tất các thủ tục giao dịch

Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 3.340,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 157,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 128,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) -3,2-0,4
HSX13,5 0,0 (0,0%) 1,45,3
UPCOM0,0 -0,4 (-100,0%) 0,72,3
HSX442.368,1 +442.355,8 (3.596.388,8%) 1,65,1
HSX88.473,8 +88.457,2 (534.484,7%) 0,68,1
HSX8.847,6 +8.821,0 (33.099,4%) 4,24,1
UPCOM0,0 -17,1 (-100,0%) -1,6-2,2
UPCOM0,0 -5,7 (-100,0%) 1,12,5
UPCOM0,0 -1,6 (-100,0%) -0,6-6,0
UPCOM0,0 -14,9 (-100,0%) 0,74,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược