VOS

Công ty Cổ phần Vận tải Biển Việt Nam (HSX)

Giao dịch liên quan: VOS – Quản lý quỹ Bảo Việt đăng ký bán 2,7 triệu cổ phiếu

Đây là toàn bộ số cổ phiếu cổ đông này nắm giữ tại VOS và giao dịch được thực hiện từ ngày 7/1/203.

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty quản lý quỹ Bảo Việt

Mã chứng khoán: VOS

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 2.700.000 CP, tỷ lệ 1,9%

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Trần Trọng Phúc

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Tổng Giám đốc

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2.700.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Chuyển tên sở hữu chứng khoán

Phương thức thực hiện giao dịch: qua hệ thống của TTLK chứng khoán

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 7/1/2013 đến ngày 5/2/2013.


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 3.340,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 157,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 128,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) -3,2-0,4
HSX13,5 0,0 (0,0%) 1,45,3
UPCOM0,0 -0,4 (-100,0%) 0,72,3
HSX442.368,1 +442.355,8 (3.596.388,8%) 1,65,1
HSX88.473,8 +88.457,2 (534.484,7%) 0,68,1
HSX8.847,6 +8.821,0 (33.099,4%) 4,24,1
UPCOM0,0 -17,1 (-100,0%) -1,6-2,2
UPCOM0,0 -5,7 (-100,0%) 1,12,5
UPCOM0,0 -1,6 (-100,0%) -0,6-6,0
UPCOM0,0 -14,9 (-100,0%) 0,74,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược