VOS

Công ty Cổ phần Vận tải Biển Việt Nam (HSX)

Giao dịch liên quan: VOS – TCT Bảo hiểm Bảo Việt đăng ký mua 500.000 CP

Thời gian giao dịch từ ngày 7/1/2013.

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: TCT Bảo hiểm Bảo Việt

Mã chứng khoán: VOS

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 1.000.000 CP, tỷ lệ 0,72%

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Trần Trọng Phúc

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Tổng Giám đốc

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.500.000 CP, tỷ lệ 1,09%

Mục đích thực hiện giao dịch: Chuyển tên sở hữu chứng khoán

Phương thức thực hiện giao dịch: qua hệ thống của TTLK chứng khoán

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 7/1/2013 đến ngày 5/2/2013.


Theo - StoxPlus



Các tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 3.340,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 157,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 128,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,2 (-100,0%) -3,2-0,4
HSX336.199,8 +336.186,5 (2.518.250,6%) 1,45,3
UPCOM0,0 -0,4 (-100,0%) 0,72,3
HSX8.847,5 +8.834,0 (65.437,0%) 1,65,1
HSX813.957,3 +813.939,7 (4.637.833,3%) 0,68,1
HSX17.695,0 +17.669,5 (69.292,1%) 4,24,1
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) -1,6-2,2
UPCOM0,0 -1,6 (-100,0%) -0,6-6,0
UPCOM14,6 +0,1 (0,7%) 0,74,6
UPCOM0,0 -11,7 (-100,0%) 0,235,8
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược