VOS

Công ty Cổ phần Vận tải Biển Việt Nam (HSX)

Giao dịch nội bộ: VOS – Phó Tổng Giám đốc đã mua 84.290 cổ phiếu

Như vậy, ông Nguyễn Quang Minh – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc của VOS không mua hết 100.000 CP như đã đăng ký.

Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Quang Minh

Mã chứng khoán: VOS

Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 100.000 CP

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 CP

Số lượng CP đã mua: 84.290 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 184.290 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 18/9/2012 đến ngày 18/10/2012


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 3.340,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 157,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 128,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) -3,2-0,4
HSX221.184,1 +221.170,7 (1.644.391,7%) 1,45,3
UPCOM0,0 -0,4 (-100,0%) 0,72,3
HSX8.847,5 +8.835,1 (71.539,5%) 1,65,1
HSX548.536,5 +548.519,9 (3.314.319,9%) 0,68,1
HSX8.847,6 +8.821,6 (33.929,3%) 4,24,1
UPCOM0,0 -17,1 (-100,0%) -1,6-2,2
UPCOM5,7 0,0 (0,0%) 1,12,5
UPCOM0,0 -1,6 (-100,0%) -0,6-6,0
UPCOM14,9 -0,2 (-1,3%) 0,74,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược