VNT

Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương (HNX)

Công bố thông tin: VNT - 22/2 GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2013

Thời gian dự kiến họp: Dự kiến ngày 30/03/2013.

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VNT của CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại thương như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/02/2013

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/02/2013

3. Lý do và mục đích:

     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

          - Thời gian dự kiến họp: Dự kiến ngày 30/03/2013

          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty tại số 2 Bích Câu, Đống Đa, Hà Nội

          - Nội dung họp:

+ Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012;

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013;

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện công tác đầu tư năm 2012 và kế hoạch năm 2013;

+ Báo cáo tài chính năm 2012 (đã kiểm toán), dự thảo phương án phân chia lợi nhuận;

+ Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2012 của Ban kiểm soát;

+ Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc dự kiến và đề xuất đơn vị kiểm toán năm 2013;

+ Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới.
 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 300,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 25,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 18,75 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX34,0 0,0 (0,0%) 1,84,3
HNX2,6 -0,1 (-3,7%) -0,7-4,5
HNX12,8 0,0 (0,0%) 4,63,0
HSX415.826,1 +415.810,0 (2.582.670,7%) 4,03,2
HSX690.094,1 +690.088,2 (11.598.120,8%) 0,310,7
UPCOM0,0 -40,0 (-100,0%) 10,40,0
HNX0,0 -9,4 (-100,0%) 0,48,5
HNX47,9 0,0 (0,0%) 3,33,5
HNX0,0 -13,0 (-100,0%) 0,322,3
HNX0,0 -15,0 (-100,0%) 1,77,4
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược