VNT

Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương (HNX)

Giao dịch nội bộ: VNT - Phó Tổng Giám đốc đăng ký mua 18.000 CP

Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 10/01/2013

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Xuân Giang

Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

Mã chứng khoán: VNT

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 35.800 CP (tỷ lệ 0,66%)

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 18.000 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư

Phương thức giao dịch: Thoả thuận

Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 10/01/2013

Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 31/01/2013.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 300,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 25,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 18,75 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX37,4 -0,1 (-0,3%) 1,84,3
HNX3,3 -0,2 (-5,7%) -0,7-4,5
HNX13,1 -0,1 (-0,8%) 4,63,0
HSX8.847,5 +8.831,3 (54.514,4%) 4,03,2
HSX380.436,5 +380.432,0 (8.379.559,0%) 0,310,7
UPCOM0,0 -40,0 (-100,0%) 10,40,0
HNX0,0 -8,3 (-100,0%) 0,48,5
HNX0,0 -59,1 (-100,0%) 3,33,5
HNX0,0 -14,4 (-100,0%) 0,322,3
HNX0,0 -15,0 (-100,0%) 1,77,4
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược