VNT

Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương (HNX)

Giao dịch nội bộ: VNT - Phó Tổng Giám đốc đăng ký mua 18.000 CP

Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 10/01/2013

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Xuân Giang

Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

Mã chứng khoán: VNT

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 35.800 CP (tỷ lệ 0,66%)

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 18.000 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư

Phương thức giao dịch: Thoả thuận

Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 10/01/2013

Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 31/01/2013.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 300,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 25,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 18,75 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -34,6 (-100,0%) 1,84,3
HNX1,7 -0,1 (-5,6%) -0,7-4,5
HNX11,0 0,0 (0,0%) 4,63,0
HSX15,4 0,0 (0,0%) 4,03,2
HSX194.642,0 +194.637,1 (4.013.136,5%) 0,310,7
HNX0,0 -6,7 (-100,0%) 0,48,5
HNX0,0 -34,0 (-100,0%) 3,33,5
HNX0,0 -12,8 (-100,0%) 0,322,3
HNX0,0 -12,2 (-100,0%) 1,77,4
UPCOM0,0 -6,1 (-100,0%) -0,7-8,2
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược