VNT

Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương (HNX)

VNT: Quý I/2012 lãi 7,35 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ

Theo giải trình của VNT, LNST quý I/2012 tăng 47,29% do 1 số mảng dịch vụ kinh doanh quý I/2012 có tăng trưởng so với quý I/2011.

Công ty Cổ phần giao nhận vận tải Ngoại Thương (VNT) thông báo kết quả kinh doanh hợp nhất quý I năm 2012.

Doanh thu thuân quý I này đạt 115,7 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2011.

Tỷ trọng giá vốn hàng bán trên doanh thu là 92,33% trong khi cùng kỳ 96,88% nên lợi nhuận gộp quý I/2012 đạt 8,87 tỷ đồng, tăng 157,8%.

Lợi nhuận từ mảng hoạt động kinh doanh đạt 9,55 tỷ đồng, tăng 48% so với năm trước.

LNST quý I/2012 của VNT đạt 7,35 tỷ đồng, tăng 47,29% so với cùng kỳ. EPS quý I đạt 1.357 đồng

Theo giải trình của VNT, LNST tăng 47,29% do 1 số mảng dịch vụ kinh doanh quý I/2012 có tăng trưởng so với quý I/2011.

Kế hoạch kinh doanh năm 2012 được ĐHCĐ thông qua với tổng doanh thu 300 tỷ đồng, lãi trước thuế 25 tỷ đồng và cổ tức dự kiến 20%.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

QI/2012

QI/2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

115,73

110,35

4,88%

Giá vốn

106,85

106,91


Tỷ trọng giá vốn/DT

92,33%

96,88%


LN gộp

8,87

3,44

157,85%

DT tài chính

4,93

9,55

-48,38%

Chi phí tài chính

0,92

2,80

-67,14%

Chi phí QL DN

3,34

3,71

-9,97%

Lợi nhuận thuần

9,55

6,47

47,60%

LNTT

9,58

6,49

47,61%

LNST

7,35

4,99

47,29%

EPS (đồng)

1,357

912
Theo - TTVN/HSXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 300,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 25,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 18,75 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -35,0 (-100,0%) 1,84,3
HNX1,7 0,0 (0,0%) -0,7-4,5
HNX11,1 0,0 (0,0%) 4,63,0
HSX15,4 0,0 (0,0%) 4,03,2
HSX194.642,0 +194.637,1 (4.013.136,5%) 0,310,7
HNX0,0 -8,6 (-100,0%) 0,48,5
HNX0,0 -47,7 (-100,0%) 3,33,5
HNX0,0 -12,8 (-100,0%) 0,322,3
HNX0,0 -13,5 (-100,0%) 1,77,4
UPCOM0,0 -6,1 (-100,0%) -0,7-8,2
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược