VHG

Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Việt Hàn (HSX)

Giao dịch liên quan: Cha Ủy viên HĐQT đăng ký bán 100.000 CP

Giao dịch được thực hiện từ ngày 21/3/2013.

 

Tên người thực hiện giao dịch: Lê Kông Sơn
 
Mã chứng khoán: VHG
 
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 850.000 CP
 
Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Lê Kông Minh
 
Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
 
Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Cha
 
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 100.000 CP
 
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 750.000 CP
 
Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân
 
Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh
 
Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 21/3/2013 đến ngày 18/4/2013
 
Cùng ngày, bà Lê Thị Kim Ánh – em gái ông Lê Kông  Minh – Ủy viên HĐQT đăng ký mua vào 100.000 CP. Nếu thành công, số cổ phiếu bà Ánh nắm giữ tại VHG tăng lên 100.000 CP. 
 

Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 350,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 25,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 18,75 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -16,0 (-100,0%) 1,14,9
HSX539.689,0 +539.688,3 (83.028.970,8%) -1,4-2,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược