VHG

Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Việt Hàn (HSX)

Giao dịch liên quan: VHG- cha Ủy viên HĐQT đã bán 93.200 CP

Như vậy, cha ruột ông Lê Kông Minh đã không bán hết 133.200 CP như đã đăng ký.

 

Tên người thực hiện giao dịch: Lê Kông Sơn

Mã chứng khoán: VHG

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich:  133.200  CP

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Lê Kông Minh

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Em

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 133.200  CP

Số lượng CP đã bán: 93.200 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch:  940.000 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 21/12/2012  đến ngày  18/1/2013.

Giao dịch liên quan: VHG- cha Ủy viên HĐQT đã bán 93.200 CP

Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 350,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 25,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 18,75 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -16,6 (-100,0%) 1,14,9
HSX132.710,4 +132.709,7 (20.107.536,4%) -1,4-2,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược