VHG

Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Việt Hàn (HSX)

Giao dịch liên quan: VHG – cha Ủy viên HĐQT đăng ký bán 40.000 CP

Thời gian giao dịch từ ngày 1/2/2013.

Tên người thực hiện giao dịch: Lê Kông Sơn

Mã chứng khoán: VHG

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 940.000 CP

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Lê Kông Minh

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Cha

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 40.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 900.000 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 1/2/2013 đến ngày 28/2/2013


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 350,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 25,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 18,75 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -16,0 (-100,0%) 1,14,9
HSX539.689,0 +539.688,3 (83.028.970,8%) -1,4-2,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược