VHG

Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Việt Hàn (HSX)

Giao dịch liên quan: VHG – em Ủy viên HĐQT đã bán 103.305 CP

Sau giao dịch, số cổ phiếu em gái ông Lê Kông Minh – Ủy viên HĐQT của VHG nắm giữ giảm xuống còn 176.700 CP

 Tên người thực hiện giao dịch: Lê Thị Kim Ánh

Mã chứng khoán: VHG

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 279.005 CP

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Lê Kông Minh

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Em ruột

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 279.005 CP

Số lượng CP đã bán: 103.305 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 176.700 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 5/10/2012 đến ngày 5/11/2012


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 350,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 25,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 18,75 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -16,0 (-100,0%) 1,14,9
HSX327.352,3 +327.351,6 (48.139.947,1%) -1,4-2,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược