VHC

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (HSX)

Công bố thông tin: VHC đính chính thông tin

Công ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn (VHC) đính chính báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu lần 2 theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty như sau:

Nội dung đính chính: Thay đổi ngày giao dịch dự kiến tại khoản 9, mục I từ ngày 28/12/2013 thành “Sau khi hoàn tất hồ sơ lưu ký niêm yết bổ sung” 


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 4.200,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 290,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 250,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,5 +8.834,7 (69.292,1%) 2,88,8
HSX45,0 0,0 (0,0%) 8,94,7
HSX35.389,9 +35.351,9 (93.031,2%) 1,68,0
HSX4,1 0,0 (0,0%) 2,38,5
HSX247.726,4 +247.698,1 (876.807,5%) 1,08,4
HSX44.236,9 +44.228,9 (552.861,0%) 0,712,2
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 0,85,8
UPCOM0,0 -0,4 (-100,0%) 2,72,6
HNX0,0 -3,7 (-100,0%) 1,12,9
UPCOM0,0 -0,6 (-100,0%) -36,90,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược