VHC

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (HSX)

Công bố thông tin: VHC đính chính thông tin

Công ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn (VHC) đính chính báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu lần 2 theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty như sau:

Nội dung đính chính: Thay đổi ngày giao dịch dự kiến tại khoản 9, mục I từ ngày 28/12/2013 thành “Sau khi hoàn tất hồ sơ lưu ký niêm yết bổ sung” 


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 4.200,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 290,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 250,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX10,5 0,0 (0,0%) 2,88,8
HSX628.162,9 +628.128,6 (1.828.613,0%) 8,94,7
HSX17.694,8 +17.685,1 (182.320,8%) 1,68,0
HSX5,3 0,0 (0,0%) 2,38,5
HSX575.078,7 +575.055,4 (2.468.048,7%) 1,08,4
HSX283.115,7 +283.102,1 (2.081.632,7%) 0,712,2
UPCOM0,0 -0,8 (-100,0%) 0,85,8
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 2,72,6
HNX0,0 -3,6 (-100,0%) 1,12,9
UPCOM0,0 -0,7 (-100,0%) -36,90,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược