VHC

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (HSX)

Công bố thông tin: VHC đính chính thông tin

Công ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn (VHC) đính chính báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu lần 2 theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty như sau:

Nội dung đính chính: Thay đổi ngày giao dịch dự kiến tại khoản 9, mục I từ ngày 28/12/2013 thành “Sau khi hoàn tất hồ sơ lưu ký niêm yết bổ sung” 


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 4.200,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 290,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 250,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX10,8 0,0 (0,0%) 2,88,8
HSX115.016,0 +114.981,0 (328.517,2%) 8,94,7
HSX11,2 0,0 (0,0%) 1,68,0
HSX35.389,5 +35.385,3 (844.517,7%) 2,38,5
HSX141.557,9 +141.540,1 (795.169,3%) 1,08,4
HSX389.284,0 +389.271,3 (3.077.243,6%) 0,712,2
UPCOM0,0 -0,5 (-100,0%) 0,85,8
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 2,72,6
HNX2,7 -0,1 (-3,6%) 1,12,9
UPCOM0,0 -0,6 (-100,0%) -36,90,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược