VHC

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (HSX)

Phân phối lợi nhuận: VHC trả cổ tức đợt 1/2012

Ngày giao dịch không hưởng quyền vào 18/12/2012.

 Ngày 30/11/2012, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 952/2012/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (mã CK: VHC) như sau:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 18/12/2012

Ngày đăng ký cuối cùng : 20/12/2012

Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 bằng tiền mặt.

Nội dung cụ thể:

Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 1000 đồng)

Thời gian thực hiện: 28/12/2012.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 4.200,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 290,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 250,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX44.236,9 +44.223,7 (335.028,3%) 2,88,8
HSX45,0 0,0 (0,0%) 8,94,7
HSX8.847,8 +8.812,2 (24.788,2%) 1,68,0
HSX159.252,5 +159.248,7 (4.136.329,1%) 2,38,5
HSX575.078,7 +575.051,1 (2.083.518,4%) 1,08,4
HSX212.336,7 +212.329,0 (2.739.728,6%) 0,712,2
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 0,85,8
UPCOM0,0 -0,4 (-100,0%) 2,72,6
HNX0,0 -3,7 (-100,0%) 1,12,9
UPCOM0,0 -0,6 (-100,0%) -36,90,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược