VHC

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (HSX)

Phân phối lợi nhuận: VHC trả cổ tức đợt 1/2012

Ngày giao dịch không hưởng quyền vào 18/12/2012.

 Ngày 30/11/2012, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 952/2012/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (mã CK: VHC) như sau:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 18/12/2012

Ngày đăng ký cuối cùng : 20/12/2012

Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 bằng tiền mặt.

Nội dung cụ thể:

Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 1000 đồng)

Thời gian thực hiện: 28/12/2012.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 4.200,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 290,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 250,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX10,8 0,0 (0,0%) 2,88,8
HSX115.016,0 +114.981,0 (328.517,2%) 8,94,7
HSX11,2 0,0 (0,0%) 1,68,0
HSX35.389,5 +35.385,3 (844.517,7%) 2,38,5
HSX141.557,9 +141.540,1 (795.169,3%) 1,08,4
HSX389.284,0 +389.271,3 (3.077.243,6%) 0,712,2
UPCOM0,0 -0,5 (-100,0%) 0,85,8
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 2,72,6
HNX2,7 -0,1 (-3,6%) 1,12,9
UPCOM0,0 -0,6 (-100,0%) -36,90,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược