VHC

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (HSX)

Công bố thông tin: VHC thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn (VHC) công bố nghị quyết Hội đồng quản trị thống nhất lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh KHKD.

 Theo đó, VHC dự kiến điều chỉnh lợi nhuận trước thuế giảm từ 350 tỷ đồng xuống còn 270 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giảm từ 250 tỷ đồng xuống còn 200 tỷ đồng.

Chi tiết nghị quyết Hội đồng quản trị


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 4.200,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 290,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 250,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,5 +8.834,7 (69.292,1%) 2,88,8
HSX45,0 0,0 (0,0%) 8,94,7
HSX35.389,9 +35.351,9 (93.031,2%) 1,68,0
HSX4,1 0,0 (0,0%) 2,38,5
HSX247.726,4 +247.698,1 (876.807,5%) 1,08,4
HSX44.236,9 +44.228,9 (552.861,0%) 0,712,2
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 0,85,8
UPCOM0,0 -0,4 (-100,0%) 2,72,6
HNX0,0 -3,7 (-100,0%) 1,12,9
UPCOM0,0 -0,6 (-100,0%) -36,90,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược