VHC

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (HSX)

Giao dịch cổ đông lớn: VHC – Red River Holding đăng ký mua 1,2 triệu CP

Thời gian giao dịch từ ngày 26/11/2012.

 Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Red River Holding

Mã chứng khoán: VHC

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 7.142.291 CP, tỷ lệ 15,54%

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Jean Bric Jacquein

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Giám đốc

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.200.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 8.342.291 CP,

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 26/11/2012 đến ngày 26/12/2012

Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 4.200,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 290,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 250,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX10,5 0,0 (0,0%) 2,88,8
HSX628.162,9 +628.128,6 (1.828.613,0%) 8,94,7
HSX17.694,8 +17.685,1 (182.320,8%) 1,68,0
HSX5,3 0,0 (0,0%) 2,38,5
HSX575.078,7 +575.055,4 (2.468.048,7%) 1,08,4
HSX283.115,7 +283.102,1 (2.081.632,7%) 0,712,2
UPCOM0,0 -0,8 (-100,0%) 0,85,8
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 2,72,6
HNX0,0 -3,6 (-100,0%) 1,12,9
UPCOM0,0 -0,7 (-100,0%) -36,90,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược