VHC

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (HSX)

Giao dịch cổ đông lớn: VHC – Red River Holding đăng ký mua 1,2 triệu CP

Thời gian giao dịch từ ngày 26/11/2012.

 Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Red River Holding

Mã chứng khoán: VHC

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 7.142.291 CP, tỷ lệ 15,54%

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Jean Bric Jacquein

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Giám đốc

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.200.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 8.342.291 CP,

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 26/11/2012 đến ngày 26/12/2012

Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 4.200,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 290,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 250,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,5 +8.835,3 (72.420,3%) 2,88,8
HSX8.847,8 +8.804,5 (20.310,2%) 8,94,7
HSX185.794,8 +185.776,3 (1.004.195,9%) 1,68,0
HSX70.778,9 +70.772,8 (1.147.046,5%) 2,38,5
HSX362.742,0 +362.719,0 (1.577.039,1%) 1,08,4
HSX698.941,6 +698.930,6 (6.353.914,1%) 0,712,2
UPCOM0,5 +0,1 (25,0%) 0,85,8
UPCOM0,4 +0,1 (33,3%) 2,72,6
HNX3,2 +0,1 (3,2%) 1,12,9
UPCOM0,5 +0,1 (25,0%) -36,90,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược