VFG

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (HSX)

Quyền lợi cổ đông: VFG – 28/2 GDKHQ tạm ứng cổ tức đợt 2 và tham dự ĐHCĐ thường niên

Theo đó, VFG sẽ tạm ứng cổ tức đợt 2/2012 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10% và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 vào ngày 29/3/2013.

 

 

Ngày 21/02/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 115/2013/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2012 của Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam (mã CK: VFG) như sau:
 
Ngày giao dịch không hưởng quyền                  : 28/02/2013
 
Ngày đăng ký cuối cùng                                   : 04/03/2013
 
1) Lý do và mục đích: tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2012
 
2) Nội dung cụ thể:
 
2.1) Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013
 
Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
 
Thời gian thực hiện: ngày 29/03/2013
 
Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ gửi thư mời và thông báo sau
 
Nội dung Đại hội:
 
 • Báo cáo hoạt động SXKD năm 2012 và kế hoạch năm 2013;
 •  
 • Báo cáo Tài chính tóm tắt năm 2012 đã kiểm toán;
 •  
 • Báo cáo công tác quản lý điều hành công ty của HĐQT nhiệm kỳ 2008-2012;
 •  
 • Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2008-2012;
 •  
 • Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2012 và mức thù lao năm 2013;
 •  
 • Báo cáo kết quả phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty năm 2012;
 •  
 • Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2013-2017;
 •  
 • Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012;
 •  
 • Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2013;
 •  
 • Tờ trình sửa đổi Điều lệ;
 •  
 • Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
2.2) Tạm ứng cổ tức Đợt 2 năm 2012 bằng tiền mặt
 
Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
 
Thời gian thực hiện: 15/03/2013

Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.391,70 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 134,47 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 100,86 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -4,9 (-100,0%) 1,84,4
HNX0,0 -30,2 (-100,0%) 3,73,5
HSX176.947,4 +176.925,2 (796.960,5%) 8,84,9
HSX150.405,1 +150.403,4 (8.643.873,0%) 2,49,9
UPCOM0,0 -1,6 (-100,0%) -0,2-31,6
HNX51,0 0,0 (0,0%) 2,24,4
HNX9,5 -0,1 (-1,0%) 5,85,0
HNX16,4 +0,3 (1,9%) 2,75,7
UPCOM14,1 -2,3 (-14,0%) 2,55,5
HSX8.847,4 +8.846,1 (713.397,6%) -6,9-0,9
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược