VFG

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (HSX)

Công bố thông tin: VFG thông qua tạm ứng cổ tức lần 2/2012

Cổ tức được thanh toán theo tỷ lệ 10%.

 

 

 

CTCP Khử trùng Việt Nam (VFG) công bố nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua một số các nội dung như:
 
Thông qua công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 và kết thúc nhiệm kỳ 2008-2012;
 
Tạm ứng cổ tức lần 2/2012, tỷ lệ 10% theo biên bản họp Hội đồng quản trị;

Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.391,70 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 134,47 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 100,86 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -4,9 (-100,0%) 1,84,4
HNX0,0 -30,2 (-100,0%) 3,73,5
HSX176.947,4 +176.925,2 (796.960,5%) 8,84,9
HSX150.405,1 +150.403,4 (8.643.873,0%) 2,49,9
UPCOM0,0 -1,6 (-100,0%) -0,2-31,6
HNX51,0 0,0 (0,0%) 2,24,4
HNX9,5 -0,1 (-1,0%) 5,85,0
HNX16,4 +0,3 (1,9%) 2,75,7
UPCOM14,1 -2,3 (-14,0%) 2,55,5
HSX8.847,4 +8.846,1 (713.397,6%) -6,9-0,9
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược