VFG

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (HSX)

Công bố thông tin: VFG thông qua tạm ứng cổ tức lần 2/2012

Cổ tức được thanh toán theo tỷ lệ 10%.

 

 

 

CTCP Khử trùng Việt Nam (VFG) công bố nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua một số các nội dung như:
 
Thông qua công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 và kết thúc nhiệm kỳ 2008-2012;
 
Tạm ứng cổ tức lần 2/2012, tỷ lệ 10% theo biên bản họp Hội đồng quản trị;

Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.391,70 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 134,47 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 100,86 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX6,3 0,0 (0,0%) 1,84,4
HNX0,0 -36,8 (-100,0%) 3,73,5
HSX88.473,8 +88.452,9 (422.209,4%) 8,84,9
HSX2,0 0,0 (0,0%) 2,49,9
UPCOM0,0 -1,7 (-100,0%) -0,2-31,6
HNX50,0 -1,5 (-2,9%) 2,24,4
HNX10,5 +0,5 (5,0%) 5,85,0
HNX16,2 -0,3 (-1,8%) 2,75,7
UPCOM0,0 -14,0 (-100,0%) 2,55,5
HSX97.321,0 +97.319,6 (7.052.144,2%) -6,9-0,9
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược