VFG

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (HSX)

Công bố thông tin: VFG thông qua tạm ứng cổ tức lần 2/2012

Cổ tức được thanh toán theo tỷ lệ 10%.

 

 

 

CTCP Khử trùng Việt Nam (VFG) công bố nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua một số các nội dung như:
 
Thông qua công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 và kết thúc nhiệm kỳ 2008-2012;
 
Tạm ứng cổ tức lần 2/2012, tỷ lệ 10% theo biên bản họp Hội đồng quản trị;

Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.391,70 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 134,47 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 100,86 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -10,0 (-100,0%) 1,84,4
HNX0,0 -36,7 (-100,0%) 3,73,5
HSX79.626,4 +79.608,4 (442.269,0%) 8,84,9
HSX336.199,7 +336.196,7 (11.169.325,6%) 2,49,9
UPCOM0,0 -1,7 (-100,0%) -0,2-31,6
HNX48,0 0,0 (0,0%) 2,24,4
HNX11,3 -0,3 (-2,6%) 5,85,0
HNX17,2 -0,1 (-0,6%) 2,75,7
UPCOM0,0 -15,0 (-100,0%) 2,55,5
HSX513.146,9 +513.145,2 (30.008.490,1%) -6,9-0,9
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược