VFG

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (HSX)

Giao dịch liên quan: VFG – HAI đã bán 300.000 Cp

Số cổ phiếu HAI nắm giữ tại VFG sau giao dịch giảm xuống còn 214.800 CP.

Tên người thực hiện giao dịch: CTCP Nông dược HAI (HAI)

Mã chứng khoán: VFG

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 514.800 CP

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Đặng Thanh Hương

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Thành viên HĐQT

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 300.000 CP

Số lượng CP đã bán: 300.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 214.800 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận

Thời gian thực hiện giao dịch: Ngày 14/12/2012


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.391,70 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 134,47 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 100,86 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -10,0 (-100,0%) 1,84,4
HNX0,0 -36,7 (-100,0%) 3,73,5
HSX79.626,4 +79.608,4 (442.269,0%) 8,84,9
HSX336.199,7 +336.196,7 (11.169.325,6%) 2,49,9
UPCOM0,0 -1,7 (-100,0%) -0,2-31,6
HNX48,0 0,0 (0,0%) 2,24,4
HNX11,3 -0,3 (-2,6%) 5,85,0
HNX17,2 -0,1 (-0,6%) 2,75,7
UPCOM0,0 -15,0 (-100,0%) 2,55,5
HSX513.146,9 +513.145,2 (30.008.490,1%) -6,9-0,9
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược