VCG

Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (HNX)

Quyền lợi cổ đông: VCG - 27/3 GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2013

Thời gian họp: từ 8h00 đến 12h00 ngày 25/04/2013.

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VCG của Tổng CTCP XNK và Xây dựng Việt Nam như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2013

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/03/2013

3. Lý do và mục đích:

     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

          - Thời gian họp: từ 8h00 đến 12h00 ngày 25/04/2013.

          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 21, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Hà Nội.

          - Nội dung họp:

+ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và Kế hoạch sản xuất năm 2013;

+ Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã được kiểm toán;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2012;

+ Thông qua phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 và phương án dự kiến năm 2013;

+ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2013;

+ Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị và công tác điều hành của Tổng Giám đốc năm 2012;

+ Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2013;

+ Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC quy định về quản trị Công ty áp dụng cho Công ty đại chúng;

+ Bầu Thành viên Hội đồng quản trị theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC quy định về quản trị Công ty áp dụng cho Công ty đại chúng;

+ Thông qua phương án tái cấu trúc vốn tại Công ty cổ phần Xi măng Cẩm Phả.
 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 6.902,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 813,10 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 609,83 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,37,1
HSX442.368,1 +442.362,1 (7.372.701,0%) 1,84,8
UPCOM0,0 -2,7 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -58,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX734.331,1 +734.305,2 (2.835.155,4%) 4,13,4
HSX61.931,7 +61.916,1 (396.897,9%) 3,04,2
HNX0,0 -8,2 (-100,0%) 2,23,5
HSX442.368,2 +442.354,0 (3.115.168,7%) 0,78,2
UPCOM0,0 -9,4 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -1,7 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược