VC3

Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 (HNX)

Kết quả kinh doanh: VC3 - Lỗ quý 4, cả năm 2012 lãi gần 11 tỷ đồng

Lũy kế cả năm 2012, VC3 đạt 350,83 tỷ đồng doanh thu, giảm 32% và lợi nhuận sau thuế đạt 10,81 tỷ đồng, giảm 69% so với năm 2011. EPS cả năm đạt 1.362 đồng.

Công ty Cổ phần  xây dựng số 3 – Vinaconex 3 (VC3) thông báo kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2012 đã hợp nhất.

Riêng quý 4/2012 doanh thu thuần đạt 53,58 tỷ đồng, giảm 76% so với cùng kỳ năm trước và lỗ ròng 4,64 tỷ đồng trong khi cùng kỳ đạt 4,28 tỷ đồng.

Theo giải trình LNST giảm so với quý 4/2011 là 8,93 tỷ đồng tương ứng 208% do doanh thu giảm và trong kỳ công ty tiến hành trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi quy định tại thông tư 228/2009/TT –BTC ngày 07/12/2009 của bộ tài chính đối với các khoản nợ phải thu từ các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Lũy kế cả năm 2012, VC3 đạt 350,83 tỷ đồng doanh thu, giảm 32% và lợi nhuận sau thuế đạt 10,81 tỷ đồng, giảm 69% so với năm 2011. EPS cả năm đạt 1.362 đồng.

So với kế hoạch kinh doanh của đại hội cổ đông giao phó đạt 627,43 tỷ đồng doanh thu và 53 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, kết thúc năm 2012 VC3 mới hoàn thành được 33% kế hoạch lợi nhuận năm.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Quý 4/2012

Quý 4/2011

Thay đổi

Năm 2012

Năm 2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

53.58

224.20

-76.10%

350.83

513.82

-31.72%

Giá vốn

53.32

194.64

 

294.58

431.57

 

Tỷ trọng giá vốn/DT

99.51%

86.82%

 

83.97%

83.99%

 

LN gộp

0.27

29.56

-99.09%

56.24

82.25

-31.62%

LNTT

-7.25

9.02

 

17.22

48.34

-64.38%

LNST

-4.64

4.28

 

10.81

34.05

-68.25%

LNST  công ty mẹ

-4.64

4.28

 

10.81

34.05

-68.25%

EPS (đồng)

 

1.122

 

1.362

4.292

 

 


Theo - Cafef/HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 515,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 50,60 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 37,95 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -21,6 (-100,0%) -4,5-0,7
UPCOM0,0 -25,1 (-100,0%) 1,97,2
HSX12,4 0,0 (0,0%) 2,04,3
HSX26.542,1 +26.538,8 (806.651,1%) 0,311,7
HSX70.778,9 +70.776,3 (2.680.918,9%) 0,232,7
HNX16,7 +0,6 (3,7%) 2,43,5
HNX0,0 -13,9 (-100,0%) 10,01,1
HSX619.315,9 +619.244,9 (872.175,9%) 3,44,9
HSX212.336,8 +212.320,8 (1.327.005,0%) 0,348,0
HNX0,0 -9,0 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược