VC3

Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 (HNX)

Lấy ý kiến cổ đông: VC3 điều chỉnh kế hoạch kinh doanh

Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 26/11/2012 đến ngày 30/11/2012.

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VC3 của CTCP Xây dựng số 3 như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng: 16/11/2012

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/11/2012

Lý do và mục đích:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

Nội dung xin ý kiến: Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2012

Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 26/11/2012 đến ngày 30/11/2012


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 515,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 50,60 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 37,95 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX20,3 -2,2 (-9,8%) -4,5-0,7
UPCOM23,3 +0,2 (0,9%) 1,97,2
HSX8.847,5 +8.834,3 (66.673,6%) 2,04,3
HSX17.694,8 +17.691,1 (484.687,7%) 0,311,7
HSX17.694,8 +17.691,6 (567.039,4%) 0,232,7
HNX23,2 0,0 (0,0%) 2,43,5
HNX0,0 -14,2 (-100,0%) 10,01,1
HSX353.895,2 +353.821,2 (478.136,7%) 3,44,9
HSX318.505,2 +318.484,1 (1.509.403,2%) 0,348,0
HNX0,0 -10,2 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược