TVD

Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin (HNX)

Quyền lợi cổ đông: TVD - 27/3 GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2013

Thời gian họp: Dự kiến ngày 25/04/2013.

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TVD của CTCP Than Vàng Danh - Vinacomin như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2013

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/03/2013

3. Lý do và mục đích:

     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 25/04/2013

          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin

          - Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2013;

+ Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán (tóm tắt);

+ Phương án chi trả cổ tức năm 2012 và trích lập các quỹ;

+ Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT, kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc, cán bộ quản lý Công ty năm 2012;

+ Báo cáo của Ban Kiểm soát công ty về giám sát hoạt động quản lý Công ty của HĐQT, Ban Giám đốc công ty năm 2012, kết quả kiểm soát BCTC đã được kiểm toán;

+ Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2012 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2013;

+ Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty theo Thông tư số 121/TT-BTC;

+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán BTTC năm 2013;

+ Bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2 (2013-2018);

+ Bàn và quyết định một số vấn đề khác trong khuôn khổ Điều lệ Công ty quy định..
 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 2.389,96 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 64,77 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 48,58 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -4,5 (-100,0%) 7,90,6
HNX0,0 -7,2 (-100,0%) 3,03,6
HNX7,1 +0,2 (2,9%) 4,22,3
HNX7,0 +0,3 (4,5%) 3,73,5
HNX5,3 +0,1 (1,9%) 5,22,5
HNX9,0 +0,7 (8,4%) 15,10,9
HNX6,0 +0,1 (1,7%) 4,42,7
HNX8,4 -0,1 (-1,2%) 3,82,9
HNX6,0 +0,1 (1,7%) 2,83,1

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược