TTF

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (HSX)

Giao dịch liên quan: TTF – Quỹ đầu tư chứng khoán Y tế Bản Việt đã bán gần 1,7 triệu CP

Số cổ phiếu Quỹ đầu tư chứng khoán Y tế Bản Việt nắm giữ tại TTF giảm xuống còn 263.713 CP.

 

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch:  Quỹ đầu tư chứng khoán Y tế Bản Việt

Mã chứng khoán: TTF

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 1.962.073 CP, tỷ lệ 4,98%

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Lã Trung Giang

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Trưởng phòng quản lý danh mục

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.962.073 CP

Số lượng CP đã bán: 1.698.360 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 263.713 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 25/2/2013 đến ngày 26/3/2013

Lý do không giao dịch  hết số lượng đã đăng ký: Do diễn biến giá không phù hợp


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 2.400,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 100,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 75,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX805.109,8 +805.107,5 (35.467.291,2%) 0,227,7
HSX8.847,5 +8.832,7 (59.479,2%) 1,26,1
UPCOM0,0 -5,2 (-100,0%) 1,65,7
HSX44.236,9 +44.231,6 (834.557,5%) 1,14,7

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược