TTF

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (HSX)

Giao dịch liên quan: TTF – Quỹ đầu tư chứng khoán Bảo Việt đăng ký bán gần 2 triệu CP

Đây là toàn bộ số cổ phiếu Quỹ đầu tư chứng khoán Bảo Việt nắm giữ tại TTF.

 

 

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch:  Quỹ đầu tư chứng khoán Bảo Việt
 
Mã chứng khoán: TTF
 
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 1.962.073 CP
 
Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Lã Giang Trung
 
Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT
 
Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Trưởng phòng quản lý danh mục
 
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.962.073 CP
 
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP
 
Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư
 
Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận
 
Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 25/2/2013 đến ngày 26/3/2013.

Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 2.400,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 100,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 75,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX654.704,7 +654.702,4 (29.491.100,9%) 0,227,7
HSX132.710,6 +132.695,8 (896.592,9%) 1,26,1
UPCOM0,0 -5,2 (-100,0%) 1,65,7
HSX345.047,1 +345.041,6 (6.273.483,5%) 1,14,7

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược