TSC

Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (HSX)

Quyền lợi cổ đông: TSC bị rơi vào diện cảnh báo

Lý do: lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2012 gâm 55,93 tỷ đồng.

 

 

Ngày 25/02/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 141/2013/TB-SGDHCM về việc đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần thơ (mã CK: TSC) vào diện cảnh báo như sau:
 
Địa chỉ trụ sở chính: số 1D, đường Phạm Ngũ Lão, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
 
Điện thoại:  (84.710) – 3 825848                Fax:  (84.710) – 3 825844
 
Cổ phiếu TSC bị đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 28/02/2013 theo Quyết định số 53/2013/QĐ-SGDHCM ngày 25/02/2013 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
 
Lý do: Đã vi phạm Khoản 1.1b Điều 19a Quyết định số 04/QĐ-SGDHCM ngày 17/04/2009 về việc sửa đổi, bổ sung nội dung tại Điều 19 và mục II Phụ lục 2 Quy chế Niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh do lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ năm 2012 là -55,929 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2012 là  -51,435 tỷ đồng.
 

Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 2.100,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 22,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 18,60 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX6,3 0,0 (0,0%) 1,84,4
HNX36,8 -0,1 (-0,3%) 3,73,5
HSX274.268,4 +274.247,4 (1.309.056,9%) 8,84,9
HSX185.794,6 +185.792,5 (8.975.483,6%) 2,49,9
UPCOM0,0 -1,7 (-100,0%) -0,2-31,6
HNX0,0 -51,5 (-100,0%) 2,24,4
HNX10,6 -0,2 (-1,9%) 5,85,0
HNX16,5 0,0 (0,0%) 2,75,7
UPCOM0,0 -14,0 (-100,0%) 2,55,5
HSX451.215,4 +451.214,0 (32.461.437,4%) -6,9-0,9
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược