TSC

Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (HSX)

Công bố thông tin: TSC báo cáo quản trị năm 2012

CTCP Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (TSC) báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012.

Theo đó, năm 2012 công ty đã thực hiện 04 cuộc họp Hội đồng quản trị và không ban hành nghị quyết nào.

Về giao dịch cổ phiếu: Có 02 giao địch dược diễn ra gồm:

Ông Phạm Văn Tuấn – Chủ tịch HĐQT đã mua vào 242.000 CP

Ông Lý Thanh Tùng – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc đã mua 50.000 CP.

Chi tiết báo cáo quản trị năm 2012 của TSC.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 2.100,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 22,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 18,60 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -4,9 (-100,0%) 1,84,4
HNX0,0 -30,2 (-100,0%) 3,73,5
HSX176.947,4 +176.925,2 (796.960,5%) 8,84,9
HSX150.405,1 +150.403,4 (8.643.873,0%) 2,49,9
UPCOM0,0 -1,6 (-100,0%) -0,2-31,6
HNX51,0 0,0 (0,0%) 2,24,4
HNX9,5 -0,1 (-1,0%) 5,85,0
HNX16,4 +0,3 (1,9%) 2,75,7
UPCOM14,1 -2,3 (-14,0%) 2,55,5
HSX8.847,4 +8.846,1 (713.397,6%) -6,9-0,9
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược