TS4

Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 (HSX)

Công bố thông tin: TS4 bổ sung thông tin

CTCP Thủy sản số 4 (TS4) thông báo điều chỉnh bổ sung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên như sau:

 TS4 đã nộp hồ sơ phát hành cổ phiếu lên UBCKNN, nay theo yêu cầu của UBCKNN công ty xin bổ sung lại đầy đủ:

“Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 99,09%” (Đã trừ số cổ phần có quyền bieeurq uyết của Cán bộ CNV trong công ty).

Công ty đề nghị Sở GDCK Tp.HCM điều chỉnh lại thông tin trên về TS4 trên website của Sở.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 650,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 45,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 33,75 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX88.473,7 +88.460,3 (657.697,3%) 2,88,8
HSX8.847,8 +8.802,8 (19.561,8%) 8,94,7
HSX26.542,5 +26.503,9 (68.663,0%) 1,68,0
HSX247.726,1 +247.721,9 (5.815.067,1%) 2,38,5
HSX106.168,6 +106.141,0 (384.568,9%) 1,08,4
HSX221.184,1 +221.176,0 (2.737.326,7%) 0,712,2
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 0,85,8
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 2,72,6
HNX0,0 -3,3 (-100,0%) 1,12,9
UPCOM0,0 -0,4 (-100,0%) -36,90,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược