TS4

Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 (HSX)

Giao dịch nội bộ: Chủ tịch TS4 đăng ký mua 500.000 cổ phiếu

Thời gian giao dịch từ ngày 14/10/2012.

Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Lực

Mã chứng khoán: TS4

Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 1.869.160 CP

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.369.160 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ nắm giữ

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 16/10/2012 đến ngày 16/11/2012.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 650,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 45,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 33,75 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX13,0 0,0 (0,0%) 2,88,8
HSX44,1 0,0 (0,0%) 8,94,7
HSX88.474,0 +88.436,8 (237.733,3%) 1,68,0
HSX5,0 0,0 (0,0%) 2,38,5
HSX176.947,5 +176.919,1 (624.053,4%) 1,08,4
HSX17.694,8 +17.684,2 (166.832,3%) 0,712,2
UPCOM0,0 -0,5 (-100,0%) 0,85,8
UPCOM0,0 -0,4 (-100,0%) 2,72,6
HNX0,0 -3,4 (-100,0%) 1,12,9
UPCOM0,0 -0,4 (-100,0%) -36,90,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược