TS4

Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 (HSX)

Giao dịch liên quan: TCT Thủy sản Việt Nam đã mua 315.000 cổ phiếu TS4

Trong khi đó, số lượng cổ phiếu đơn vị này đăng ký mua vào 500.000 cổ phiếu.

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: TCT Thủy sản Việt Nam – Công ty TNHH MTV

Mã chứng khoán: TS4

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 1755.000 cổ phiếu

Tên người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Nguyễn Văn Tân

Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT

Quan hệ của người/tổ chức thực hiện giao dịch với cổ đông nội bộ: Người đại diện phần vốn

Số lượng đăng ký mua: 500.000 cổ phiếu

Số lượng CP đã mua: 315.000 CP

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu  nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.070.000 cổ phiếu,

Phương thức giao dịch: Khớp lệnh

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 6/9/2012 đến ngày 26/9/2012


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 650,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 45,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 33,75 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX88.473,7 +88.460,3 (657.697,3%) 2,88,8
HSX8.847,8 +8.802,8 (19.561,8%) 8,94,7
HSX26.542,5 +26.503,9 (68.663,0%) 1,68,0
HSX247.726,1 +247.721,9 (5.815.067,1%) 2,38,5
HSX106.168,6 +106.141,0 (384.568,9%) 1,08,4
HSX221.184,1 +221.176,0 (2.737.326,7%) 0,712,2
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 0,85,8
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 2,72,6
HNX0,0 -3,3 (-100,0%) 1,12,9
UPCOM0,0 -0,4 (-100,0%) -36,90,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược