TS4

Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 (HSX)

Giao dịch liên quan: TCT Thủy sản Việt Nam đã mua 315.000 cổ phiếu TS4

Trong khi đó, số lượng cổ phiếu đơn vị này đăng ký mua vào 500.000 cổ phiếu.

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: TCT Thủy sản Việt Nam – Công ty TNHH MTV

Mã chứng khoán: TS4

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 1755.000 cổ phiếu

Tên người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Nguyễn Văn Tân

Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT

Quan hệ của người/tổ chức thực hiện giao dịch với cổ đông nội bộ: Người đại diện phần vốn

Số lượng đăng ký mua: 500.000 cổ phiếu

Số lượng CP đã mua: 315.000 CP

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu  nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.070.000 cổ phiếu,

Phương thức giao dịch: Khớp lệnh

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 6/9/2012 đến ngày 26/9/2012


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 650,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 45,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 33,75 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX132.710,5 +132.699,7 (1.228.701,0%) 2,88,8
HSX17.695,1 +17.656,1 (45.214,0%) 8,94,7
HSX8.847,5 +8.837,5 (88.374,6%) 1,68,0
HSX44.236,8 +44.232,1 (941.109,4%) 2,38,5
HSX53.084,4 +53.065,5 (280.769,6%) 1,08,4
HSX575.078,5 +575.066,0 (4.582.199,0%) 0,712,2
UPCOM0,0 -0,7 (-100,0%) 0,85,8
UPCOM0,0 -0,5 (-100,0%) 2,72,6
HNX3,4 -0,2 (-5,6%) 1,12,9
UPCOM0,0 -0,7 (-100,0%) -36,90,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược