TRA

Công ty Cổ phần Traphaco (HSX)

Phân phối lợi nhuận: TRA tạm ứng cổ tức năm 2012

Tỷ lệ cổ tức 20% và được thanh toán bằng tiền mặt.

 Ngày 28/11/2012, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 946/2012/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức năm 2012 bằng tiền như sau:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 06/12/2012

Ngày đăng ký cuối cùng : 10/12/2012

Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2012 bằng tiền

Nội dung cụ thể:

Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng)

Thời gian thanh toán: 20/12/2012


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.080,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 106,67 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 80,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX33,5 +1,2 (3,7%) -0,8-3,7
UPCOM18,3 +0,4 (2,2%) 4,34,0
HNX0,0 -11,2 (-100,0%) 3,94,8
HSX70.779,0 +70.769,7 (760.964,2%) 2,25,1
UPCOM10,5 -0,4 (-3,7%) 3,63,2
HSX681.247,6 +681.163,0 (805.157,2%) 7,410,1
HNX39,4 -0,6 (-1,5%) 3,16,6
HSX663.552,8 +663.475,8 (861.656,9%) 5,75,2
UPCOM13,2 -1,7 (-11,4%) 2,82,3
HSX79.626,8 +79.576,8 (159.153,5%) 4,77,5
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược