TRA

Công ty Cổ phần Traphaco (HSX)

Phân phối lợi nhuận: TRA tạm ứng cổ tức năm 2012

Tỷ lệ cổ tức 20% và được thanh toán bằng tiền mặt.

 Ngày 28/11/2012, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 946/2012/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức năm 2012 bằng tiền như sau:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 06/12/2012

Ngày đăng ký cuối cùng : 10/12/2012

Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2012 bằng tiền

Nội dung cụ thể:

Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng)

Thời gian thanh toán: 20/12/2012


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.080,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 106,67 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 80,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX15,7 0,0 (0,0%) -0,8-3,7
UPCOM0,0 -19,6 (-100,0%) 4,34,0
HNX0,0 -12,7 (-100,0%) 3,94,8
HSX238.878,9 +238.863,4 (1.546.041,6%) 2,25,1
UPCOM0,0 -17,0 (-100,0%) 3,63,2
HSX221.185,1 +221.085,1 (221.085,1%) 7,410,1
HNX38,8 +0,1 (0,3%) 3,16,6
HSX93,0 0,0 (0,0%) 5,75,2
UPCOM13,8 +1,0 (7,8%) 2,82,3
HSX35.390,0 +35.336,2 (65.680,6%) 4,77,5
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược