TRA

Công ty Cổ phần Traphaco (HSX)

Phân phối lợi nhuận: TRA tạm ứng cổ tức năm 2012

Tỷ lệ cổ tức 20% và được thanh toán bằng tiền mặt.

 Ngày 28/11/2012, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 946/2012/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức năm 2012 bằng tiền như sau:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 06/12/2012

Ngày đăng ký cuối cùng : 10/12/2012

Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2012 bằng tiền

Nội dung cụ thể:

Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng)

Thời gian thanh toán: 20/12/2012


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.080,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 106,67 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 80,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX16,0 -0,2 (-1,2%) -0,8-3,7
UPCOM20,6 +0,1 (0,5%) 4,34,0
HNX13,0 0,0 (0,0%) 3,94,8
HSX265.421,0 +265.406,5 (1.836.723,2%) 2,25,1
UPCOM0,0 -17,0 (-100,0%) 3,63,2
HSX283.116,6 +283.011,0 (268.002,8%) 7,410,1
HNX38,0 0,0 (0,0%) 3,16,6
HSX8.848,3 +8.760,3 (9.954,9%) 5,75,2
UPCOM0,0 -15,8 (-100,0%) 2,82,3
HSX353.894,9 +353.843,4 (687.074,6%) 4,77,5
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược