TNT

Công ty Cổ phần Tài Nguyên (HSX)

Giao dịch nội bộ: TNT – Thành viên HĐQT đã bán 30.000 CP

Số cổ phiếu ông Trương Sơn Hiền – Thành viên HĐQT nắm giữ sau giao dịch là 10.000 CP.

 • Mã chứng khoán: TNT
 • Tên người thực hiện giao dịch: Trương Sơn Hiền
 • Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 40.000 CP
 • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 30.000 CP
 • Số lượng CP đã bán: 30.000 CP
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 10.000 CP
 • Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân
 • Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận
 • Thời gian thực hiện giao dịch:

Cùng ngày, ông Vũ Tuấn Hoàng – Tổng Giám đốc của TNT thông báo đã bán 15.940 CP.

 • Tên người thực hiện giao dịch: Vũ Tuấn Hoàng
 • Mã chứng khoán: TNT
 • Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 15.940 CP
 • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 15.940 CP
 • Số lượng CP đã bán: 15.940 CP
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP
 • Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân
 • Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh
 • Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: 

Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 669,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 66,70 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 50,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 200,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -3,5 (-100,0%) 0,410,8
HNX0,0 -19,6 (-100,0%) 2,28,2
HNX0,0 -8,5 (-100,0%) -2,2-3,5
HSX8.847,5 +8.834,8 (69.565,3%) 8,75,4
UPCOM10,5 -0,5 (-4,5%) 1,66,6
HNX0,0 -0,9 (-100,0%) -1,9-3,7
HSX115.015,7 +115.013,2 (4.564.015,1%) 0,827,4
HNX0,0 -43,6 (-100,0%) 22,24,0
HNX0,0 -1,0 (-100,0%) -0,4-9,5
HSX0,5 0,0 (0,0%) 0,520,8
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược