TNT

Công ty Cổ phần Tài Nguyên (HSX)

Giao dịch nội bộ: TNT – Tổng Giám đốc đăng ký bán toàn bộ CP

Ông Vũ Tuấn Hoàng – Tổng Giám đốc của TNT sẽ bán toàn bộ 15.940 CP kể từ ngày 29/1/2013.

Tên người thực hiện giao dịch: Vũ Tuấn Hoàng

Mã chứng khoán: TNT

Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 15.940 CP

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 15.940 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 29/1/2013 đến ngày 27/2/2013.


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 669,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 66,70 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 50,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 200,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX2,5 -0,2 (-7,4%) 0,410,8
HNX19,7 0,0 (0,0%) 2,28,2
HNX0,0 -9,1 (-100,0%) -2,2-3,5
HSX406.978,7 +406.964,5 (2.855.890,9%) 8,75,4
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 1,66,6
HNX0,0 -1,2 (-100,0%) -1,9-3,7
HSX831.651,9 +831.646,4 (15.120.843,5%) 0,827,4
HNX50,0 +4,4 (9,6%) 22,24,0
HNX0,0 -1,0 (-100,0%) -0,4-9,5
HSX0,5 0,0 (0,0%) 0,520,8
1