TMX

Công ty Cổ phần VICEM Thương mại Xi măng (HNX)

Quyền lợi cổ đông: TMX - 22/3 ĐKCC tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2013

Thời gian dự kiến họp: Dự kiến ngày 26/04/2013.

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TMX của CTCP VICEM Thương mại Xi măng như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2013

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/03/2013

3. Lý do và mục đích:

     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)

          - Thời gian dự kiến họp: Dự kiến ngày 26/04/2013

          - Địa điểm tổ chức họp: Tại Hà Nội (Địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo tới cổ đông sau)

          - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông
 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.393,89 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 11,01 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 8,26 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX21,4 0,0 (0,0%) 6,83,8
UPCOM0,0 -22,0 (-100,0%) 5,92,2
UPCOM0,0 -18,4 (-100,0%) 0,821,8
HNX0,0 -6,6 (-100,0%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,0 (-100,0%) -5,6-0,4
UPCOM0,0 -5,1 (-100,0%) -6,9-0,9
HSX8.847,9 +8.799,3 (18.105,5%) 9,95,0
UPCOM0,0 -1,6 (-100,0%) 0,97,4
HNX0,0 -5,3 (-100,0%) -0,7-4,9
UPCOM0,0 -27,3 (-100,0%) 2,43,9
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược