TCS

Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV (HNX)

Công bố thông tin: TCS - 29/3 sẽ họp ĐHCĐ thường niên năm 2013

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin -Phường Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Quảng Ninh.

Công ty Cổ phần Than Cao Sơn –  Vinacomin trân trọng kính mời quý vị cổ đông công ty  đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013:

1.Thời gian:       7h30’,  ngày 29  tháng 03 năm 2013

2. Địa điểm:        Hội trường Công ty cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin                        Phường Cẩm Sơn,  Cẩm Phả, Quảng Ninh.                                       

3. Nội dung:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2012, Kế hoạch SXKD năm 2013.

- Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2012.

- Bầu bổ sung 01 Ủy viên Ban Kiểm soát ( Đ/c Đào Xuân Nam. Trưởng BKS nghỉ chế độ )

- Báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh năm 2012 của công ty.

- Báo cáo của BKS về hoạt động quản lý công ty năm 2012 của HĐQT, Giám đốc công ty.

- Thông qua phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2012.

- Báo cáo chi trả thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2012 và  thông qua mức chi trả tiền thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2013.

- Lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán BCTC năm 2013.

- Báo cáo đề nghị sửa đổi điều lệ công ty.
 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 2.698,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 78,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 58,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -9,0 (-100,0%) 7,90,6
HNX0,0 -6,3 (-100,0%) 3,03,6
HNX4,7 +0,1 (2,2%) 4,22,3
HNX6,9 0,0 (0,0%) 3,73,5
HNX5,4 0,0 (0,0%) 5,22,5
HNX5,1 -0,1 (-1,9%) 15,10,9
HNX0,0 -5,3 (-100,0%) 4,42,7
HNX7,0 +0,2 (2,9%) 3,82,9
HNX5,5 +0,1 (1,9%) 2,83,1

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược