TCS

Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV (HNX)

TCS: Asia Value Invesment Limited đăng ký bán 180.000 CP

Asia Value Invesment Limited – Cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV (TCS) đăng ký bán toàn bộ 180.000 CP.

Tên tổ chức thực hiện giao dich: Asia Value Invesment Limited

Mã chứng khoán: TCS

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 920.200 CP (tỷ lệ 6,13%)

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 180.000 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư

Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 08/03/2012

Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 07/05/2012.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 2.698,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 78,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 58,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -9,0 (-100,0%) 7,90,6
HNX0,0 -6,3 (-100,0%) 3,03,6
HNX4,7 +0,1 (2,2%) 4,22,3
HNX6,9 0,0 (0,0%) 3,73,5
HNX5,4 0,0 (0,0%) 5,22,5
HNX5,1 -0,1 (-1,9%) 15,10,9
HNX0,0 -5,3 (-100,0%) 4,42,7
HNX7,0 +0,2 (2,9%) 3,82,9
HNX5,5 +0,1 (1,9%) 2,83,1

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược