SZL

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành (HSX)

SZL: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012

Sở GDCK Tp.HCM thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của CTCP Sonadezi Long Thành (SZL).

Ngày giao dịch không hưởng quyền:      07/03/2012

Ngày đăng ký cuối cùng:                     09/03/2012

Lý do và mục đích: tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Thời gian thực hiện dự kiến: trong tháng 04 năm 2012 (thời gian chính thức tổ chức họp Công ty sẽ thông báo sau)

Địa điểm thực hiện dự kiến: Văn phòng CTCP Sonadezi Long Thành

Nội dung họp:

  • Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán
  • Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng cơ bản, phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2011 và kế hoạch năm 2012
  • Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động, mức thù lao của thành viên Ban kiểm soát năm 2011 và kế hoạch năm 2012
  • Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động, mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị năm 2011 và kế hoạch năm 2012
  • Thông qua việc Tổng Giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Sonadezi Long Thành
  • Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2012
  • Bổ sung và sửa đổi điều lệ Công ty
  • Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Theo - HOSEKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 180,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 76,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 57,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -22,8 (-100,0%) -4,5-0,7
UPCOM25,9 +0,9 (3,6%) 1,97,2
HSX35.389,6 +35.377,2 (285.299,7%) 2,04,3
HSX424.673,3 +424.670,2 (13.524.527,7%) 0,311,7
HSX8.847,4 +8.844,8 (340.183,8%) 0,232,7
HNX16,8 -0,3 (-1,8%) 2,43,5
HNX13,4 -0,1 (-0,7%) 10,01,1
HSX291.963,6 +291.893,1 (414.032,8%) 3,44,9
HSX176.947,4 +176.931,6 (1.119.820,0%) 0,348,0
HNX0,0 -9,0 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược