SVI

Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa (HSX)

Quyền lợi cổ đông: SVI 21/2 GDKHQ tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

Ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên dự kiến vào 29/3/2013.

 

Ngày 04/02/2013,Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM đã có thông báo số 92/2013/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2012 của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa (mã CK: SVI) như sau:

Ngày giao dịch không hưởng quyền:      21/02/2013

Ngày đăng ký cuối cùng:                     25/02/2013

Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 10 năm tài khóa 2012

Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 29/03/2013

Địa điểm thực hiện: Văn phòng CTCP Bao bì Biên Hòa

Nội dung họp:

Thông qua tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013;

Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Quyền lợi cổ đông: SVI 21/2 GDKHQ tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 602,25 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 44,04 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 33,03 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX9,1 -0,9 (-9,0%) 1,74,2
HNX14,5 +0,8 (5,8%) 2,04,2
UPCOM0,0 -5,6 (-100,0%) 3,73,2
HNX0,0 -14,5 (-100,0%) 1,43,6
UPCOM0,0 -70,1 (-100,0%) 6,12,5
HNX0,0 -46,3 (-100,0%) 2,26,4
UPCOM0,0 -18,9 (-100,0%) 2,04,8
UPCOM0,6 -0,1 (-14,3%) 0,514,5
UPCOM0,0 -11,7 (-100,0%) 3,54,3
HNX0,0 -30,5 (-100,0%) 4,03,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược