SVI

Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa (HSX)

Giao dịch liên quan: Thành viên HĐQT đã bán 190.000 cổ phiếu SVI

Sau giao dịch, ông Hàng Xuân – Thành viên HĐQT của CTCP Bao bì Biên Hòa (SVI) nắm giữ 2.780 cổ phiếu.

Tên người thực hiện giao dịch: Hàng Xuân

Mã chứng khoán: SVI

Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 192.780 CP

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 192.780 CP

Số lượng CP đã bán: 190.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.780 CP

Phương thức thực hiện giao dịch: Thỏa thuận

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 5/9/2012 đến ngày 19/9/2012

Lý do không giao dịch  hết số lượng đã đăng ký: thay đổi kế hoạch tài chính cá nhân


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 602,25 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 44,04 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 33,03 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX9,1 -0,9 (-9,0%) 1,74,2
HNX14,5 +0,8 (5,8%) 2,04,2
UPCOM0,0 -5,6 (-100,0%) 3,73,2
HNX0,0 -14,5 (-100,0%) 1,43,6
UPCOM0,0 -70,1 (-100,0%) 6,12,5
HNX0,0 -46,3 (-100,0%) 2,26,4
UPCOM0,0 -18,9 (-100,0%) 2,04,8
UPCOM0,6 -0,1 (-14,3%) 0,514,5
UPCOM0,0 -11,7 (-100,0%) 3,54,3
HNX0,0 -30,5 (-100,0%) 4,03,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược