STP

Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà (HNX)

ĐHCĐ thường niên 2013: STP - 21/2 GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2013

Thời gian dự kiến họp: Dự kiến tháng 04/2013.

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu STP của CTCP Công nghiệp Thương mại Sông Đà như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/02/2013

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/02/2013

Lý do và mục đích:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

Thời gian dự kiến họp: Dự kiến tháng 04/2013

Địa điểm tổ chức họp: Hội đồng quản trị công ty sẽ thông báo sau

Nội dung họp: Hội đồng quản trị công ty sẽ thông báo sau

ĐHCĐ thường niên 2013: STP - 21/2 GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2013STP

Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 224,68 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 40,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 30,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -13,2 (-100,0%) 1,74,2
HNX0,0 -16,0 (-100,0%) 2,04,2
UPCOM0,0 -5,6 (-100,0%) 3,73,2
HNX0,0 -9,5 (-100,0%) 1,43,6
UPCOM0,0 -32,8 (-100,0%) 6,12,5
HNX0,0 -16,2 (-100,0%) 2,26,4
UPCOM0,0 -11,4 (-100,0%) 2,04,8
UPCOM0,7 +0,1 (16,7%) 0,514,5
UPCOM12,1 +1,5 (14,2%) 3,54,3
HNX32,0 0,0 (0,0%) 4,03,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược