STP

Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà (HNX)

STP: Ký hợp đồng kiểm toán với A&C

Hội đồng quản trị Công ty CP CNTM Sông Đà đồng ý phê duyệt Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C) kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2012.

1. Nội dung kiểm toán năm 2012 gồm:

- Soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2012 và Kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012 (Công ty mẹ).

- Kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012.

2. Phí kiểm toán: 93.500.000 đ (Chín mươi ba triệu năm trăm nghìn đồng), đã bao gồm thuế GTGT 10%.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 224,68 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 40,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 30,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -10,0 (-100,0%) 1,74,2
HNX14,5 -0,8 (-5,2%) 2,04,2
UPCOM0,0 -5,6 (-100,0%) 3,73,2
HNX0,0 -14,0 (-100,0%) 1,43,6
UPCOM46,2 +13,2 (40,0%) 6,12,5
HNX0,0 -46,3 (-100,0%) 2,26,4
UPCOM0,0 -16,9 (-100,0%) 2,04,8
UPCOM0,6 0,0 (0,0%) 0,514,5
UPCOM0,0 -12,5 (-100,0%) 3,54,3
HNX30,5 0,0 (0,0%) 4,03,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược