STP

Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà (HNX)

STP: Giải trình chênh lệch LNST năm 2011 giữa BCTC kiểm toán và BCTC tự lập

Công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà giải trình về Lợi nhuận sau thuế trước và sau kiểm toán giảm 143.104.274 đồng, như sau:

1. Do đơn vị phải trích thêm tiền thuế giá trị gia tăng cho khoản tiền hoa hồng từ nước ngoài là: 182.810.961 đồng.

2. Trích lãi dự tính thu tiền gửi từ 25/12/2011 đến 31/12/2011 số tiền là: 16.322.833 đồng.

3. Giảm giá vốn do hạch toán nhầm đối ứng của Công ty EVERGREN (02 lần) số tiền là: 21.021.002 đồng.

4. Giảm trích trước tiền chi phí phải trả gói thầu TKV Thái Nguyên và chênh lệch phải trả tiền bảo hành gói thầu là: 2.362.852 đồng.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 224,68 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 40,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 30,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -10,0 (-100,0%) 1,74,2
HNX14,5 -0,8 (-5,2%) 2,04,2
UPCOM0,0 -5,6 (-100,0%) 3,73,2
HNX0,0 -14,0 (-100,0%) 1,43,6
UPCOM46,2 +13,2 (40,0%) 6,12,5
HNX0,0 -46,3 (-100,0%) 2,26,4
UPCOM0,0 -16,9 (-100,0%) 2,04,8
UPCOM0,6 0,0 (0,0%) 0,514,5
UPCOM0,0 -12,5 (-100,0%) 3,54,3
HNX30,5 0,0 (0,0%) 4,03,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược