STB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (HSX)

Giao dịch liên quan: STB – Chồng Phó Tổng Giám đốc bán thành công 50.610 CP

Sau giao dịch, chồng bà Quách Ngọc Thanh Thủy – Phó Tổng Giám đốc của STB nắm giữ 07 cổ phiếu.

 

Tên người thực hiện giao dịch: Tô Thanh Hoàng

Mã chứng khoán: STB

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 50.617 CP

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Quách Thanh Ngọc Thủy

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Chồng

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 50.610 CP

Số lượng CP đã bán: 50.610 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 07 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận

Thời gian thực hiện giao dịch: Ngày 11/3/2013


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 2.700,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 2.025,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 10.740,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX33,8 +0,3 (0,9%) 2,67,0
HSX26.542,4 +26.507,1 (75.091,0%) 2,20,0
HSX327.352,6 +327.325,8 (1.221.364,9%) 2,59,0
HSX371.589,3 +371.575,4 (2.682.854,9%) 2,36,9
HSX530.842,0 +530.803,5 (1.378.710,4%) 2,10,0
HSX238.879,0 +238.856,6 (1.066.323,9%) 3,24,3
HNX8,8 -0,1 (-1,1%) 0,415,0
HNX8,7 +0,1 (1,2%) -2,0-3,3
HSX451.215,5 +451.202,9 (3.595.242,5%) 2,49,5
HSX654.704,9 +654.678,3 (2.461.196,7%) 4,50,0
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược