STB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (HSX)

Giao dịch liên quan: STB – Chồng Phó Tổng Giám đốc bán thành công 50.610 CP

Sau giao dịch, chồng bà Quách Ngọc Thanh Thủy – Phó Tổng Giám đốc của STB nắm giữ 07 cổ phiếu.

 

Tên người thực hiện giao dịch: Tô Thanh Hoàng

Mã chứng khoán: STB

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 50.617 CP

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Quách Thanh Ngọc Thủy

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Chồng

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 50.610 CP

Số lượng CP đã bán: 50.610 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 07 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận

Thời gian thực hiện giao dịch: Ngày 11/3/2013


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 2.700,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 2.025,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 10.740,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX34,6 +0,4 (1,2%) 2,67,0
HSX415.826,2 +415.802,7 (1.769.373,1%) 2,20,0
HSX230.031,6 +230.009,0 (1.017.738,9%) 2,59,0
HSX265.420,9 +265.406,9 (1.895.763,9%) 2,36,9
HSX88.473,9 +88.440,5 (264.396,1%) 2,10,0
HSX504.299,7 +504.278,9 (2.424.418,0%) 3,24,3
HNX6,7 -0,1 (-1,5%) 0,415,0
HNX7,7 0,0 (0,0%) -2,0-3,3
HSX822.804,6 +822.794,1 (7.873.628,0%) 2,49,5
HSX53.084,4 +53.058,2 (202.512,3%) 4,50,0
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược